Cladiri de locuit cu diafragme din beton monolit

Tendinte actuale în executarea constructiilor de locuinte

La executarea construcţiilor de locuinţe s-au folosit mult timp şi se mai folosesc încă şi astăzi metode meşteşugăreşti de execuţie, denumite metode tradiţionale, şi anume: zidărie de cărămidă în pe­reţii portanţi şi cei despărţitori, beton simplu şi armat monolit, tur­nat în fundaţii, în stîlpi, în planşee etic.

Prin introducerea mecanizării, aplicată însă la aceleaşi materiale şi acelaşi mod de lucru, s-a redus consumul de manoperă, dar mult mai puţin decît la alte ramuri industriale. Aceste metode sînt denu­mite metode tradiţionale ameliorate.

Din cauza urmărilor ultimului război, care a distrus un procent important din fondul de locuinţe, din cauza creşterii populaţiei, din cauza afluxului populaţiei de la sate la oraşe şi a uzurii fizice şi morale a fondului existent de construcţii — care nu mai este cores­punzător necesităţilor actuale ale nivelulm de viaţă a omului,_meto­dele tradiţionale de execuţie — chiar ameliorate nu au mai putut satisface necesităţile actuale de spaţiu de locuit.

In această situaţie, ramura construcţiilor a trebuit sa treaca la aplicarea metodelor folosite în mod obişnuit în industrie şi anume producţia în flux continuu, folosind în cit mai mare măsura meca­nizarea si automatizarea pentru a se reduce consumul la manopera, durata de execuţie şi — pe cat posibil şi preţul de cost al cladirii.

Clădirile de locuinţe se realizează astăzi într-o varietate mare de soluţii, atît în ceea ce priveşte tipul de structură de rezistenţă, cît şi procedeul tehnologic de execuţie.                                                                                      .

In ceea ce priveşte structura de rezistenţa verticala (cea ori­zontală este, principial, la fel), aceasta poate fi:

Cu stalvi distribuiţi pe întreaga suprafaţă a construcţiei

Cu vereţi — diafragme verticale distribuite pe întreaga sIraiată a construcţiei, cu contururi închise sau deschise Cu diafragme verticale cu contur închis, concentrate in  anu­mite zone ale construcţiei . In sistem mixt, cu stîlpi şi diafragme

Ca procedee de execuţie, există unele cu caracter general  la toate structurile arătate anterior, cum smt de ex podele tradiţonale si altele – cu caracter specific, aplicattle numai anumitor structuri cum sînt:

Procedee bazate pe folosirea cofrajelor plane sau inventar — avantajoase în special la clădirile cu diafragme verticale din beton turnate monolit

Procedee bazate pe folosirea prefabricatelor

Procedee bazate pe folosirea cofrajelor glisante, la clădirii diafragme verticale

Procedee mixte, cu unele elemente monolite, altern prebricate

Planseele pot fi realizate atît ca elemente monolite, cît şi ca ele­mente prefabricate şi acestea realizate, montate şi asamblate prin

diferite procedee tehnologice.

Prin combinarea diferitelor sisteme constructive şi a diferite procedee de execuţie, rezultă foarte multe variante de realizări, alegerea între aceste diferite variante se face pe baza partiului de arhi­tectură a materialelor disponibile (de exemplu agregate grele, agre­gate uşoare), a mijloacelor de transport şi manipulare cu care este dotat şantierul, a gradului de seismicitate etc.

Procedeele de execuţie cu grad ridicat de industrializare folosite mai mult la noi şi în străinătate sînt: turnarea monolită în cofraje de inventar, turnarea în cofraje glisante şi folosirea panourilor mari de pereţi şi planşee.

In momentul de faţă pentru realizarea structurilor verticale ale clădirilor de locuinţe cu multe niveluri, utilizarea cea mai largă o au cofrajele de inventar, în care se toarnă pereţii — diafragmă. Ex­plicaţia acestei situaţii stă în lipsa, în momentul de faţă, a unor ele­mente de pereţi despărţitori convenabile din punct de’ vedere tehnic şi economic şi în faptul că, în special în zonele seismice, soluţiile cu diafragme verticale sînt mai economice decît cele cu cadre, atît în ce priveşte consumul de oţel, cît şi în ceea ce priveşte costul.

Dintre procedeele străine de acest fel se menţionează urmă­toarele:

Allbetong: pereţii-diafragme se execută din beton greu tur­nat în cofraje plane de lemn, planşeele monolite se execută ulterior, iar faţada este din panouri prefabricate Wimpeng: pereţii-diafragme sînt din beton macroporos tur­nat în cofraje plane de lemn, iar planşeele pot fi din beton monolit sau prefabricate

Blaw Knox:  pereţii se toarnă în cofraje plane metalice din pa­nouri metalice de 0,50×2,50 m, asamblate. Planşeele din beton armat monolit se execută ulterior pereţilor Blaw Knox: îmbunătăţită — ou diferenţa faţă de soluţia, precedenită că planşeele se execută simultan cu diafragmele .